Dom zdravlja Voždovac

Vaša stranica je  : Home O nama
DZ Voždovac
O nama
 Od osnivanja prve ambulante 1944. godine u Tabanovačkoj ulici, Dom zdravlja ''Voždovac'' јe razvijao i širio mrežu ogranaka, zdravstvenih stanica i ambulanti kojima pokriva opštinu Voždovac i obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za 158 213 stanovnika opštine Voždovac i raseljenih lica.
 
Opština Voždovac je po veličini četvrta u Beogradu. Zahvata južni deo grada Beograda i prostire se na površini od 14 941 ha. Od ukupne površine gradski deo zahvata 3 312 ha, a prigradski 11 629 ha, podeljen u naselja: Kumodraž, Jajinci, Rakovica - selo, Beli Potok, Pinosava, Zuce i Ripanj do sela Ralje.

Mrežu Doma zdravlja "Voždovac" čini 15 samostalnih zdravstvenih stanica i ambulanti, 8 stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama i 3 ambulante medicine rada.
 1. Ogranak „Šumice“, Ustanička 125B, tel. 38 37 628
 2. Ogranak „Dr Aleksandar Jeličić“, Meštrovićeva 34, tel. 24 61 281
 3. Ogranak „Ripanj - centar“, Avalska 35A, tel. 86 50 230
 4. Zdravstvena stanica „Vojvode Stepe“, Vojvode Stepe 226, tel. 24 92 113
 5. Zdravstvena stanica "Jove Ilića", Jove Ilića 148, tel. 24 92 534
 6. Zdravstvena stanica „Kumodraž I“, Vojvode Stepe 571, tel. 39 48 382
 7. Zdravstvena stanica „Jajinci“, Bulevar JNA 86A, tel. 39 40 203
 8. Zdravstvena stanica „Banjica“, Bulevar JNA 92-94, tel. 39 83 854
 9. Zdravstvena stanica „Beli Potok I“, Avalska 64, tel. 39 06 519
 10. Zdravstvena stanica „Beli Potok II“, Bulevar JNA 63, tel. 39 06 678
 11. Zdravstvena ambulanta „Ripanj - Minel“, Put za koloniju 55, tel. 86 50 280
 12. Zdravstvena ambulanta „Prnjavor“, Put za Pavićevac 132, tel. 78 73 787
 13. Zdravstvena ambulanta „Zuce“, XIV nova 1, tel. 80 52 727
 14. Zdravstvena ambulanta „Medaković III“, Borivoja Stevanovića 41, tel. 34 75 560
 15. Ambulanta „Soko Štark“, Kumodraška 249, tel. 39 56 232
U Domu zdravlja "Voždovac" zaposleno je:
 • Lekara - 153, od toga 122 specijalista
 • Biohemičara - 5
 • Medicinskih sestara i tehničara - 282, od toga 71 viših medicinskih sestara
 • Doktora stomatologije - 30
 • Stomatoloških sestara - tehničara - 49
 • Zdravstvenih saradnika - 11
 • Administrativnih radnika -32
 • Tehničkog osoblja -52
Stručnost kadra najbolje izražava podatak da je među zaposlenima 27 primarijusa, 3 magistra i 2 doktora medicinskih nauka. Dom zdravlja je nastavna baza za obavljanje praktičnog dela nastave za učenike srednje, više i visoke medicinske škole, kao i za studente Medicinskog fakulteta.

Organizacionu strukturu doma zdravlja čine službe, u okviru kojih su odeljenja i odseci, čime je podržano racionalno, efikasno, blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite.

Organizaciona šema

Dom zdravlja neprekidno unapređuje kvalitet usluga. Podržava stručno usavršavanje, obnovu znanja i usvajanje novih veština zdravstvenih radnika i saradnika. Savremena oprema i aparati podrška su izabranim lekarima u pouzdanom postavljanju dijagnoza, čime se postiže blagovremeno i uspešno lečenje pacijenata.

Prioritet u radu doma zdravlja je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva opštine Voždovac. Godišnje se pruži oko tri miliona usluga, od čega je oko 50 odsto preventivnih. Sprovode se mere promocije zdravlja, šire se informacije o zdravlju, razvijaju lične sposobnosti i veštine korisnika usluga, koji sa više odgovornosti donose odluke koje se tiču ličnog i opšteg zdravlja. Razvija se komunikacija sa lokalnom zajednicom i unapređuju partnerski odnosi sa svim saradnicima iz okruženja u kome ljudi žive, rade, uče. Učestvuje se u kreiranju zdrave životne okoline, koja će podržati zdravlje i izbor ponašanja kojim se izgrađuju i usvajaju zdravi stilovi života.

Učešćem u mnogobrojnim projektima, sprovođenjem skrining programa i organizovanjem javno-zdravstvenih akcija u zajednici, povećava se senzitivnost doma zdravlja za probleme različitih kategorija stanovništva. Znatno je unapređen rad sa posebno osetljivim populacionim grupama, podignut je nivo znanja i svesti opšte populacije o značaju očuvanja i unapređenja zdravlja, kao i stepen lične odgovornosti. Razvija se multisektorska saradnja i partnerski odnosi sa članovima zajednice, smanjuju se kulturološke barijere, razvija komunikacija, što doprinosi da se zdravlje prihvati kao zajednička vrednost i da svi učestvuju u rešavanju zdravstvenih i sa zdravljem povezanih problema.

U skladu sa Strategijom i akcionim planom reforme sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, koju je donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Dom zdravlja Voždovac napravio je strateški plan svog razvoja, prateći sopstvenu viziju i misiju.

Misija Doma zdravlja "Voždovac"

Da Dom zdravlja "Voždovac" pruža visokokvalitetne zdravstvene usluge korisnicima, po kojima je prepoznatljiv i visokorangiran među sugrađanima i u stručnoj javnosti.

Vizija Doma zdravlja "Voždovac"

Da Dom zdravlja "Voždovac" bude mesto gde će korisnici od zaposlenih da usvoje znanja i veštine za očuvanje i unapređivanje svog zdravlja.


DA BUDEMO ZDRAVI !!!!!
Izjava o politici kvaliteta

Politika kvaliteta Doma zdravlja "Voždovac" je da profesionalno i odgovorno pristupi zadovoljenju ukupnih potreba korisnika, uz usaglašenost sa resursima. Otuda je za sve zaposlene akcenat na kvalitetu, a kultura kvaliteta deo poslovne strategije koja se bazira na:
 • Zadovoljavanju potreba i zahteva naših korisnika, zaposlenih i države,
 • Pozicioniranju našeg doma zdravlja kao lidera u inovativnosti,
 • Kontinuiranom unapređenju i podizanju kvaliteta svih poslovnih aktivnosti, kako bi stalno povećavali zadovoljstvo naših korisnika,
 • Obezbeđenju uslugu najvišeg nivoa, poštovanju ugovorenih rokova, smanjenju troškova kvaliteta i unapređenju perfomansi svih poslovnih procesa,
 • Poboljšanju i održavanju partnerskih odnosa.