Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац
DZ Voždovac
Изабрани лекари

Шта је изабрани лекар?

Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

Лекар се бира из области:

 • Здравствене заштите одраслог становништва
 • Здравствене заштите деце и школске деце
 • Здравствене заштите жена
 • Стоматолошке здравствене заштите
Сви пунолетни грађани имају право на избор доктора медицине, специјалисте опште медицине или специјалисте медицине рада. Деца млађа од 18 година имају право на изабраног доктора специјалисту педијетрије. Особе женског пола старије од 15 година имају право на изабраног доктора специјалисту гинекологије и акушерства. Особе млађе од 18 година или старије од 65 година имају право на избор доктора стоматологије. Циљ је да сваки корисник има изабраног лекара у Дому здравља, кога бира својом вољом.

Дужности изабраног лекара

 • организује и спроводи мере очувања и унапређења здравља корисника здравствених услуга,
 • обавља неопходне прегледе и дијагностику,
 • одређује начин и врсту лечења и прати ток лечења,
 • усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,
 • када се укаже потреба упућује кориснике на специјалистичке прегледе или на стационарно лечење,
 • одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење истог,
 • прописује лекове, медицинска средства и одређене врсте медицинско-техничких помагала,
 • води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу корисника,
 • даје оцену здравственог стања и упућује на оцену радне способности (инвалидности),
 • утврђује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде (до 30 дана),
 • шаље корисника првостепеној лекарској комисији за продужење привремене спречености за рад (боловања),
 • одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника према индикацијама,
 • утврђује потребу пратиоца за време путовања због дијагностике, лечења или рехабилитације,
 • утврђује потребу одсустовања са посла ради неге члана породице,
 • даје налаз и мишљење о здравственом стању корисника на лични захтев уз потпис корисника,
 • издаје потврду о здравственом стању корисника ради коришћења здравствене заштите у иностранству,
 • врши и многе друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања.
 • поред наведених послова, изабрани лекар за здравствену заштиту жена одређује старост трудноће, ради остваривања права на одсуствовање са посла због трудноће и порођаја,
 • изабрани лекар за здравствену заштиту деце и омладине даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права родиреља на одсуствовање са рада због посебне неге детета,
 • изабрани лекар утврђује привремену спреченост за рад корисника према прописима о запошљавању.

Како изабрати лекара?

Лекар се бира у неком од Домова здравља на подручју матичне филијале здравственог осигурања (која је осигуранику издала здравствену књижицу). Корисници који привремено бораве ван места пребивалишта (ученици, студенти, лица смештена у установе социјалне заштите, деца у хранитељским породицама, итд.), лекара бирају у месту привременог боравка. Лекар се бира на период од једне календрске године, од дана избора до 31. децембра текуће године, са списка лекара који мора бити видно истакнут у дому здравља и на званичној презентацији установе. Једном датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док корисник не да изјаву о промени изабраног лекара. Ако је изабрани лекар привремено одсутан (годишњи одмор, боловање, службени пут, итд.), дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује изабраног лекара.

Корисници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене. Особе незадовољне својим изабраним лекаром или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара/ замене и пре истека календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене.

Сваки пацијент у Дому здравља добија формулар на коме се изјашњава о избору лекара. Потребно је да грађани код себе имају здравствену књижицу и личну карту. Образац - Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, док се један шаље матичној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
о промени изабраног лекара

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 10/2010, 18/2010 - испр., 46/2010, 52/2010 - испр. и 80/2010, 60/2011 - одлука УС и 1/2013), прописује да:

Када лекар, привремено одсуствује са рада у смислу прописа о раду (дуже боловање, породиљско одсуство, специјализација и стручно усавршавање или других оправданих разлога) осигурано лице има право да након 3 месеца изабере другог изабраног лекара, ако није задовољно лекаром који је одређен као замена. Такође, ако замена изабраног лекара траје дуже од 6 месеци у континуитету, осигурано лице има право да без образложења изабере другог изабраног лекара.

Када се привремено одсутни лекар, по истеку разлога за привремену одсутност, врати на послове изабраног лекара, осигурана лица која нису давала изјаву о избору другог изабраног лекара, воде се код изабраног лекара који је био привремено одсутан.

Такође, у случају када изабраном лекару престане радни однос у здравственој установи у смислу Закона о раду и у другим случајевима у складу са Правилником, потребно је да осигурана лица у року од 6 месеци изврше промену изабраног лекара, јер ће постојеће изјаве након истека наведеног рока бити неважеће.


 
СПИСКОВЕ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА ПО ОБЛАСТИМА РАДА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ: