Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац О нама
DZ Voždovac
О нама
 Од оснивања прве амбуланте 1944. године у Табановачкој улици, Дом здравља "Вождовац" је развијао и ширио мрежу огранака, здравствених станица и амбуланти којима покрива општину Вождовац и обезбеђује примарну здравствену заштиту за 160 916 становника општине Вождовац и расељених лица.

Општина Вождовац је по величини четврта у Београду. Захвата јужни део града Београда и простире се на површини од 14 941 hа. Од укупне површине градски део захвата 3 312 hа, а приградски 11 629 hа, подељен у насеља: Кумодраж, Јајинци, Раковица - село, Бели Поток, Пиносава, Зуце и Рипањ до села Раље.

Поред централног објекта у Устаничкој 16, мрежу Дома здравља "Вождовац" чини још 17 самосталних огранака, здравствених станица и амбуланата, 8 стоматолошких амбуланата у основним и средњим школама и 2 амбулантe медицине рада.

 1. Дом здравља "Вождовац", Устаничка 16 (бивша Криволачка 4-6)
 2. Огранак "Шумице", Устаничка 125a
 3. Огранак "Др Александар Јеличић", Мештровићева 34
 4. Огранак "Рипањ - центар", Авалска 35а
 5. Здравствена станица "Војводе Степе", Војводе Степе 226
 6. Здравствена станица "Јове Илића", Јове Илића 150а
 7. Здравствена станица "Кумодраж I", Војводе Степе 571
 8. Здравствена станица "Јајинци", Булевар ЈНА 86а
 9. Здравствена станица "Бањица", Булевар ослобођења 92-94
 10. Здравствена станица "Бели Поток I", Авалска 64
 11. Здравствена станица "Степа Степановић", Шумадијске дивизије 10-14
 12. Здравствена станица "Зуце", XIV нова 1
 13. Здравствена амбуланта "Бели Поток II", Генерал Жданова 63
 14. Здравствена амбуланта "Рипањ - Минел", Пут за колонију 55
 15. Здравствена амбуланта "Рипањ - Прњавор", Пут за Павићевац 132
 16. Здравствена амбуланта "Медаковић III", Боривоја Стевановића 41
 17. Здравствена амбуланта "Кумодраж II", Кумодрашка 386a
 18. Здравствена амбуланта "Кумодраж III", Стара 1
 19. Амбуланта "Соко Штарк", Булевар Пека Дапчевића 29
 20. Амбуланта "ЕМС",Војводе Степе 412

У Дому здравља "Вождовац" запослено је на неодређено време:

 • Лекара - 154, од тога 93 специјалиста
 • Фармацеута - биохемичара - 4
 • Медицинских сестара и техничара - 319, од тога 95 виших медицинских сестара
 • Доктора стоматологије - 38, од тога 17 специјалиста
 • Стоматолошких сестара и зубних техничара - 47
 • Здравствених сарадника - 6
 • Административних радника - 26
 • Техничког особља - 56
Стручност кадра најбоље изражава податак да је међу запосленима 10 примаријуса и 6 доктора медицинских наука. Дом здравља је наставна база за обављање практичног дела наставе за ученике средње, више и високе медицинске школе, као и за студенте Медицинског факултета.
 

Организациону структуру дома здравља чине службе, у оквиру којих су одељења и одсеци, чиме је подржано рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите.
 
Дом здравља непрекидно унапређује квалитет услуга. Подржава стручно усавршавање, обнову знања и усвајање нових вештина здравствених радника и сарадника. Савремена опрема и апарати подршка су изабраним лекарима у поузданом постављању дијагноза, чиме се постиже благовремено и успешно лечење пацијената.

Приоритет у раду дома здравља је очување и унапређење здравља становништва општине Вождовац. Годишње се пружи око три милиона услуга. Спроводе се мере промоције здравља, шире се информације о здрављу, развијају личне способности и вештине корисника услуга, који са више одговорности доносе одлуке које се тичу личног и општег здравља. Развија се комуникација са локалном заједницом и унапређују партнерски односи са свим сарадницима из окружења у коме људи живе, раде, уче. Учествује се у креирању здраве животне околине, која ће подржати здравље и избор понашања којим се изграђују и усвајају здрави стилови живота.

Учешћем у многобројним пројектима, спровођењем скрининг програма и организовањем јавно-здравствених акција у заједници, повећава се сензитивност дома здравља за проблеме различитих категорија становништва. Знатно је унапређен рад са посебно осетљивим популационим групама, подигнут је ниво знања и свести опште популације о значају очувања и унапређења здравља, као и степен личне одговорности. Развија се мултисекторска сарадња и партнерски односи са члановима заједнице, смањују се културолошке баријере, развија комуникација, што доприноси да се здравље прихвати као заједничка вредност и да сви учествују у решавању здравствених и са здрављем повезаних проблема.
 
У складу са Стратегијом и акционим планом реформе система здравствене заштите у Републици Србији, коју је донело Министарство здравља Републике Србије, Дом здравља "Вождовац" направио је стратешки план свог развоја, пратећи сопствену визију и мисију.
 
 
 
Изјава о политици квалитета

Политика сталног унапређење квалитета здравствене заштите таксативно набројана у акредитационим стандардима за дом здравља, у Дому здравља "Вождовац" заснива се на вредностима које су уграђене у концепт квалитета рада:
 • Усмереност на корисника - пацијента – заштита која се пружа је креирана према специфичним потребама пацијента који је укључен у планирање, анализу и спровођење свог лечења.
 • Безбедност – пацијената је примарна, а потенцијална опасност да се угрози здравље пацијента током дијагностичких или терапијских процедура своди се на најмању меру. То се, такође, односи и на оне који пружају здравствену заштиту.
 • Делотворност – пружање здравствене заштите је одговарајуће за пацијента, а интервенција постиже жељени исход по здравље.
 • Правовременост – здравствена заштита је пружена онда када се препозна потреба за њом, одговарајућа је и без непотребног чекања.
 • Ефикасност – трудимо се да се ресурси користе на начин и у окружењу који обезбеђују најбољу вредност за уложен новац, посебно када су у питању жељени исходи по здравље корисника.
 • Правичност – постоји једнак приступ услугама за све кориснике у стању здравствене потребе без обзира на разлике по полу, нацоналној, етничкој и верској припадности, инвалидитету, социјално - економским карактеристикама и месту становања.
Отуда је за све запослене акценат на квалитету, а култура квалитета део пословне стратегије.