Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Финансијски извештај
DZ Voždovac
Дневни финансијски извештај

Дом здравља "Вождовац"
Устаничка 16
Пoдрачун број: 840-715661-46

Датум: 10.06.2024. год.

Стање средстава на рачуну на дан 07.06.2024. год. 15.871.882,97
дин.
Стање претходног дана 06.06.2024. год. 15.521.615,95дин.
Уплате РФЗО на дан 07.06.2024. год.1.382.154,22дин.
Уплате од партиципације за услуге на дан 07.06.2024. год.42.400,00дин.
Остале уплате на дан 07.06.2024. год.0,00дин.
Исплаћено дана 07.06.2024. год.1.074.287,20дин.

 
 
   
Извршена плаћања по наменама на дан 07.06.2024. год.   
Зараде запослених
0,00дин.
Превоз запослених
0,00дин.
Лекови у здравственој установи
0,00дин.
Лекови ван уговора
0,00
 дин.
Санитетски и медицински материјал
0,00дин.
Енергенти
0,00дин.
Остали материјал и трошкови примарна з.з.
1.074.287,20дин.
Oстали материјал и трошкови стоматолошка з.з.0,00дин.
Остале исплате
0,00дин.
УКУПНО1.074.287,20дин.